Mòd Sgìre / Provincial Mòd

FÀILTE GU MÒD SGÌRE AN ÒBAIN 2015

A bheil thu airson ullachadh a bharrachd a dheànamh airson am Mòd Nàiseanta Rìoghail anns an Dàmhair? A bheil thu ag iarraidh cuideachadh is comhairle bho na britheamhan againn? Ma dh’fhaoidte nach do ghabh thu pàirt ann am Mòd roimhe seo? Thugainn agus gabh pàirt ann am Mòd Sgìre an Òbain. Bidh Latha na Cloinne a’ tachairt air Dihaoine 5mh den Ògmhios le farpaisean nan inbheach agus innlean-ciùil ann an Àrd-sgoil an Òbain air Disathairne 6mh den Ògmhios.

Faigh “senior syllabus” agus “junior syllabus” mar PDF.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh agus clàr-eigear bho moiradunlop@btinternet.com (01631 710 565) neo bho Furan, Ionad Gàidhlig an Òbain, Tallaichean Chorrain, An t-Òban (01631 567 886)

Feumaidh foirmean inntrigidh a bhith againn ro 4mh den Ghiblean 2015

WELCOME TO OBAN AND DISTRICT PROVINCIAL MOD 2015

Looking for an early practice for this year’s Royal National Mod in October? Would you like some help and guidance from our adjudicators? Perhaps you have never entered a Mod before? Come and try at Mòd Sgìre an Obain – Oban’s local Mod. Children’s Day will take place on Friday 5th June with the Senior and Instrumental competitions being held in Oban High School on Saturday 6th June.

Download the “senior syllabus” and “junior syllabus” in PDF format.

Further information and copies of the syllabus are available from moiradunlop@btinternet.com (01631 710 565) or Furan Gaelic Centre, Corran Halls, Oban (01631 567 886)

Closing date for entries is 4th April 2015